Stowarzyszenie "Szkoła szlifierzy kamieni szlachetnych"
wyszukiwarka facebook.com: 
Stowarzyszenie  Szkoła Szlifierzy
Kamieni Szlachetnych
 
  lub klikaj w link -
 www.facebook.com/Lechgemm
 


Stowarzyszenie ma na celu zintegrowanie
osób zainteresowanych kolekcjonerstwem
minerałów
i kamieni szlachetnych w celu:                      

1) Rozpropagowania wśród
młodzieży rzemiosła
artystycznego w zawodzie
szlifierz kamieni
szlachetnych                                                                       

2) Utworzenia stałej ekspozycji minerałów
dolnośląskich w Zgorzeleckim
Domu Kultury                   

3) Organizowania giełdy minerałów,
kamieni szlachetnych i wyrobów jubilerskich
w Zgorzelcu         

4)  Sprawdzenia jakie są realne szanse na
utworzenie klasy rzemiosła artystycznego w
szkołach zawodowych w Zgorzelcu.

5) Wprowadzenia ustawy zabraniającej
nadawanie nazw kamieni szlachetnych,
oczkom do biżuterii wykreowanym w
laboratoriach. (Sprawa nazewnictwa
kamieni szlachetnych jest
nieuregulowana do dziś, między innymi
ze "względów komercyjnych"
)


Osoby zainteresowane
przystąpieniem do
stowarzyszenia proszone
są o zgłoszenia i
podanie danych
kontaktowych                                                                                                                                                                             
Tadeusz Kurzeluk                                
Wyspiańskiego 43/12                                                                                              
tel. kom: 787 451 684   

e-mail: tadeuszkurzeluk@gmail.com                                       STATUT

 Stowarzyszenia "Szkoła szlifierzy
kamieni szlachetnych"
w Zgorzelcu
                               (projekt)


 

                            Rozdział l
  NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA
                                § 11. Stowarzyszenie "Szkoła szlifierzy
kamieni szlachetnych" w
Zgorzelcu, zwane dalej
Stowarzyszeniem jest stowarzyszeniem i
posiada osobowość prawną.

2. Stowarzyszenie działa na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą jego
władz jest miasto Zgorzelec

3. Stowarzyszenie może być członkiem
międzynarodowych organizacji o
podobnych
celach działania.

                       Rozdział 2                      

CELE I SPOSOBY  ICH REALIZACJI                                     
                            § 1


1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym i
samorządnym stowarzyszeniem osób
fizycznych i prawnych.
 

                                            § 21. Za główne cele swojego działania
Stowarzyszenie "Szkoła szlifierzy
kamieni
szlachetnych" uznaje:

- kultywowanie i tworzenie tradycji
związanych z poszukiwaniem i
kolekcjonerstwem minerałów i
kamieni ozdobnych

- kultywowanie i tworzenie
artystycznych
tradycji związanych z
wykonywaniem
rzemiosła szlifierstwa kamieni
szlachetnych
i ozdobnych

- organizowanie giełdy minerałów
kamieni
szlachetnych i wyrobów
jubilerskich, 
przedsięwzięć o charakterze
kulturalnym,
rekreacyjnym i sportowym oraz
prowadzenie
działalności informacyjnej i
wydawniczej,

- tworzenie infrastruktury
związanej z
obsługą ruchu turystycznego
oraz
zagospodarowanie terenów na cele
rekreacyjne,

- prowadzenie działalności
na rzecz
ochrony środowiska,

- prowadzenie działalności
edukacyjnej
w zakresie:
 kultury i tradycji regionalnej,
- proekologicznym gospodarowaniu
zasobami środowiska naturalnego,
- prozdrowotnym stylu życia,
poszanowaniu kultur i tradycji
regionalnych krajów ościennych,

- prowadzenie działalności
charytatywnej
na rzecz osób niepełnosprawnych i
środowisk cierpiących niedostatek

- udział w międzynarodowych
przedsięwzięciach związanych z
promocją turystyczną Polski w
poszukiwaniu minerałów i kamieni
ozdobnych

- współpraca z samorządem terytorialnym w
zakresie:

- organizowania imprez masowych o
charakterze rekreacyjnym oraz
kultywowania
tradycji
związanych z kolekcjonerstwem
mineralów

- wzbogacania zasobów kultury i
tradycji
lokalnej

- podejmowania działalności na rzecz
promocji
miast i regionów związanych z
wydobywaniem
minerałów i kamieni ozdobnych

- edukacji dzieci i młodzieży w zakresie
tradycji regionalnej – historia wydobycia
i obróbki
minerałów i kamieni ozdobnych

- podejmowanie działań w zakresie
kształtowania właściwych postaw
obywatelskich wprowadzających
zasady kultury fizycznej i zdrowego
stylu życia,

- współpracowanie z innymi
stowarzyszeniami,  i organizacjami
społecznymi, z podmiotami
gospodarczymi, władzami
samorządowymi
oraz administracją rządową w
zakresie rozwoju
i promocji kultury regionalnej,

- organizowanie obozów, biwaków
i innych
form rekreacyjnego spędzania
wolnego czasu
dla dzieci i młodzieży,

- organizowanie zawodów sportowych
w
poszukiwaniu minerałów i kamieni
ozdobnych,
oraz innych imprez o charakterze
sportowym
dla dzieci i młodzieży.

 

                     Rozdział 3

            CZŁONKOSTWO


                         § 11. Członkiem Stowarzyszenia
może zostać osoba,
która na piśmie zgłosiła
chęć przystąpienia
do stowarzyszenia

 

                                            § 22. Członkowie Stowarzyszenia
dzielą się na:

a) czynnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

3. Członkiem czynnym może być osoba,
która
czynnie uczestniczy w realizacji zadań
statutowych. Członkowie czynni mogą
się łączyć w regionalne lub środowiskowe
kluby Stowarzyszenia, których zasady
tworzenia i funkcjonowania określa
Walny Zjazd Stowarzyszenia.

4. Członkiem wspierającym może być
osoba
fizyczna lub prawna współdziałająca
w
realizacji zadań statutowych

5. Członkiem honorowym może zostać
osoba
szczególnie zasłużona w realizacji
zadań
statutowych.

6. Członków czynnych i wspierających
przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia

 

                                          § 31. Członkowie czynni mają prawo:

1) wybierać i być wybierani do władz
Stowarzyszenia
2) brać czynny udział w Walnym Zjeździe
Stowarzyszenia
3) korzystać ze sprzętu i urządzeń
Stowarzyszenia


 

2. Członkowie czynni są zobowiązani:1) wybierać i być wybieranymi do władz
Stowarzyszenia
2) brać czynny udział w działalności
Stowarzyszenia
3) przestrzegać postanowień statutu i
zarządzeń władz Stowarzyszenia
4) pogłębiać swoje umiejętności w
poszukiwaniu i obróbce minerałów i
kamieni ozdobnych
5) dbać o majątek Stowarzyszenia
który powstaje z dobrowolnych
darowizn i przeznaczony jest na
trzymanie warsztatów i laboratorium                                  § 4

1. Członkowie wspierający i honorowi
mają prawo:

1) brać udział w Walnym Zjeździe
Stowarzyszenia
2) korzystać z urządzeń
i sprzętu Stowarzyszenia


 

                           § 5

1. Członkostwo ustaje w razie:

1) dobrowolnego
wystąpienia zgłoszonego
na piśmie;
2) działalności sprzecznej
z postanowieniami statutu lub
naruszenia dobrego imienia
Stowarzyszenia. W takim przypadku
wymagana jest uchwala Walnego
ZjazduStowarzyszenia
4) śmierci członka.


                   Rozdział 4

   WŁADZE  STOWARZYSZENIA
                        § 11. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walny Zjazd Stowarzyszenia
2) Zarząd Stowarzyszenia
3) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.
 

                                           § 2


  WALNY   ZJAZD    STOWARZYSZENIA 
1. Walny Zjazd Stowarzyszenia,
jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
Walny Zjazd może być
zwyczajny lub nadzwyczajny.
 

                                             § 3


1. Do wyłączności Walnego
Zjazdu Stowarzyszenia  należy:

1) zatwierdzanie sprawozdań
z działalności  Stowarzyszenia
i Komisji Rewizyjnej;
2) uchwalanie rocznego
planu działalności
i budżetu Stowarzyszenia
3) wybór 5-9 członków
Zarzadu oraz 3 - 5
członków Komisji
Rewizyjnej na okres 4 lat;

4) rozstrzyganie odwołań
od decyzji Zarządu
5) decydowanie o sprawach
wniesionych przez czlonków
Stowarzyszenia i przez Zarząd

2. Przebieg i uchwały Walnego
Zjazdu Stowarzyszenia
wpisuje się do księgi
protokołów.

 

                                             § 4


1. Zwyczajny Walny
Zjazd Stowarzyszenia - 

a)sprawozdawczo-wyborczy,
zwoływany
jest raz na
4 lata,

b)sprawozdawczy co rok
w terminie najpóźniej
do 30 czerwca.

2. Zwyczajny Walny
Zjazd Stowarzyszenia
zwołuje
Zarząd Stowarzyszenia, zawiadamiając
członków o terminie, miejscu i porządku
obrad co najmniej
14 dni przed terminem Zjazdu.

3. Nadzwyczajny Walny
Zjazd Stowarzyszenia
zwołuje Zarząd Stowarzyszenia

1) z własnej inicjatywy;
2) na żądanie 1/3 liczby członków;
3) na żądanie Komisji Rewizyjnej.

4. Zarzad Stowrzyszenai  zwołuje Walny
Zjazd Stowarzyszenia w terminie 21 dni
od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania
żądania.
 

                                           § 5


1. Uchwały Walnego Zjazdu Stowarzyszenia
  podejmowane są zwykłą większością głosów
przy obecności przynajmniej 1/2 ogólnej
liczby członków.

2. Głosowanie nad uchwałami odbywa się
jawnie.

3. Wybory Zarzadu Stowarzyszenia 
i Komisji
Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu
tajnym lub jawnym w zależności od
uchwały w tej sprawie
Walnego Zjazdu Stowarzyszenia

4. Jeżeli Walny Zjazd Stowarzyszenia
nie odbył się z powodu nieprzybycia
wymaganej liczby członków,
Zarzad Stowarzyszenia zobowiązany
jest przed
upływem 14 dni zwołać powtórnie
Walny Zjazd.
Walny zjazd Stowarzyszenia w drugim
terminie
odbywa się bez
względu na liczbę obecnych członków
i jest
uprawniony do podejmowania uchwał z
wyjątkiem uchwały o rozwiązaniu
Stowarzyszenia

 

                                                § 6


    ZARZĄD STOWARZYSZENIA 

1. Zarząd Stowarzyszenia  wybiera

1) Prezydenta
2) Wiceprezydenta
3) Sekretarza
4) Skarbnika

2. W razie potrzeby, w okresie
miedzyzjazdowym,
skład Zarządu  może być uzupełniony
w części nie
większej niż 1/3 całego składu.

3. W okresie między Walnym Zjazdem
najwyższą
władzą Stowarzyszenia  jest Zarzad
Stowarzyszenia,
do zadań którego należy:

1) kierowanie działalnością Stowarzyszenia
2) realizacja uchwał Walnego Zjazdu;
3) opracowanie programu działania
Stowarzyszenia
4) zatwierdzanie budżetowego i bilansu;
5) ustalanie wzorów sztandarów, flag,
pieczęci i znaku organizacyjnego Stowarzyszenia
6) powoływanie i rozwiązywanie regionalnych
i środowiskowych klubów Stowarzyszenia,
uchwalanie
ich regulaminów oraz nadzorowanie i
koordynowanie
ich działalności;
7) zatwierdzanie reprezentacji  do udziału
w  zawodach i mistrzostwach w poszukiwaniu
minerałów i kamieni ozdobnych
8) określenie wzoru insygnii i strojów
paradnych Stowarzyszenia
9) reprezentowanie Stowarzyszenia na
zewnątrz.

 

                          § 7

 

KOMISJA REWIZYJNA STOWARZYSZENIA


1. Komisja Rewizyjna jest organem
kontrolnym Stowarzyszenia

2. Do zakresu działań Komisji należy:

1) dokonywanie co najmniej
2 razy w roku kontroli finansowej
oraz wpłacania darowizn
2) składanie sprawozdań na
Walnym ZjeździeStowarzyszenia;
3) przedkładanie Zarzadowi
Stowarzyszenia wniosków dotyczących 
działalności Stowarzyszenia lub Klubów
Środowiskowych Stowarzyszenia

3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego
grona przewodniczącego.

4. Uzupełnienie składu Komisji, w okresie
miedzyzjazdowym, może nastąpić jednak
w części nie większej niż 1/3 całego składu.

5. W razie potrzeby Komisja Rewizyjna
może
wnioskować na Walnym Zjeździe
Stowarzyszenia, powołanie sądu
koleżeńskiego, którego skład
i zakres działalności określi

  • Walny Zjazd Stowarzyszenia


 

                        Rozdział 5

        MAJĄTEK I GOSPODARKA
                              § 1


1. Majątek Stowarzyszenia stanowią jego
fundusze
oraz prawa i składniki majątkowe.

2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z
dobrowolnych darowizn członkowskich,
zapisów i spadków,
dochodów z ofiarności publicznej, dotacji
i innych środków przekazanych na
prowadzenie
własnych przedsięwzięć lub zadań
zleconych
przez organy administracji rządowej,
samorządu terytorialnego oraz stowarzyszenia
i podmioty gospodarcze.

3. Majątek Stowarzyszenia służy działalności
statutowej Stowarzyszenia
 

                                        § 2


1. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd
Stowarzyszenia, może on w tym zakresie udzielić
pełnomocnictw innym osobom, może też wyrazić
zgodę na udzielenie dalszych pełnomocnictw
przez osobę umocowaną.

2. Osobami upoważnionymi w imieniu
Stowarzyszenia
do składania oświadczeń woli w zakresie
praw i obowiązków majątkowych są:
Prezydent przy kontrasygnacie  Skarbnika
lub Wiceprezydent
albo Sekretarz przy kontrasygnacie  Skarbnika

3. Oświadczenia woli, o których mowa w ust. 2
odnoszą się także do zobowiązań ze stosunku
pracy.

4. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
 

                                          § 3

1. Zarząd Stowarzyszenia lub inna
upoważniona
osoba ma prawo w imieniu Stowarzyszenia
nabywać, zbywać i obciążać nieruchomości
oraz przyjmować darowizny i zapisy.

                               § 4

1. Stowarzyszenie pozyskuje środki na realizację
celów statutowych od podmiotów gospodarczych,
organizacji, stowarzyszeń, fundacji samorządów
terytorialnych itp. - Wyłacznie w postaci Darowizn

2. Wszystkie jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia
mogą podejmować, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, działania w zakresie pozyskiwaniania
środków na realizacje celów statutowych.
Podjęcie takiej działalności wymaga zgody
Zarzadu Stowarzyszenia

 

                     Rozdział 6
                            
                            § 11. Uchwały w sprawie zmiany statutu
podejmuje
Walny Zjazd Stowarzyszenia większością
2/3 głosów  przy obecności co najmniej
połowy członków Stowarzyszenia

2. Uchwały w sprawie zmiany nazwy,
połączenia
z innymi stowarzyszeniami, rozwiązania
Stowarzyszenia podejmuje Walny Zjazd
Stowarzyszenia większością 2/3 głosów w
obecności co najmniej 3/4 członków
Stowarzyszenia

 
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
 
Dzisiaj : 90210 odwiedzającyDziekuje za odwiedziny
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=